Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen. Indien je op akkoord klikt geef je hiervoor toestemming. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.

Lees ons privacy statement of onze cookieverklaring voor meer informatie.

Klachtenregeling

Onderstaand vind je de klachtenregeling van de Care4 Group. Deze is van toepassing op alle werkmaatschappijen die onder de vlag van de Care4 Group vallen te weten; Care4Flex, Care4Care, Care4Nurses en Care4Academy. De regeling is van toepassing op (potentiële) uitzendkrachten, gedetacheerde medewerkers en zzp-ers. Deze worden in deze regeling verder aangeduid als flexmedewerkers. Daarnaast is de regeling ook van toepassing op cursisten van Care4Academy indien zij niet vallen onder het begrip flexmedewerkers.

 

De Care4 Group verwacht een professionele werkhouding en fatsoenlijk en respectvol gedrag van zowel haar medewerkers als opdrachtgevers. De Care4 Group staat bovendien vol overtuiging achter de gelijke behandeling van mensen, is vóór een diverse arbeidsmarkt en voert een actief anti-discriminatiebeleid. Als ABU-lid staan wij vierkant achter de gedragsregels van onze branchevereniging ter voorkoming van discriminatie en handelen daar naar. Het beleid hierover vind je terug op onze website.
 

Desondanks kan het voorkomen dat je in je werkrelatie met de Care4 Group ergens ontevreden over bent. Wij horen dat op dat moment graag want dat biedt ons de mogelijkheid om te kijken of we samen met jou tot een bevredigende oplossing kunnen komen en waar mogelijk onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.
 

Als je ergens ontevreden over bent, meld dit dan bij je contactpersoon op de vestiging of diens leidinggevende. Als je samen met de contactvestiging niet tot een bevredigende oplossing bent gekomen, kun je een klacht indienen door hierover een email te sturen naar klacht@care4group.nl 
 

Voor klachten over de omgang met persoonsgegevens, datalekken en andere zaken die met de bescherming van je privacy te maken hebben, verwijzen wij graag naar het privacyprotocol op onze website en de daarin opgenomen meldingsprocedure.

Artikel 1 
Flexmedewerkers die een klacht over de Care4 Group hebben die rechtstreeks of indirect verband houdt met zijn of haar dienstverband met de Care4 Group, dienen deze altijd eerst kenbaar te maken bij de vestigingsverantwoordelijke of diens plaatsvervanger.
 

Artikel 2 
Indien de flexmedewerker (hierna te noemen ‘klager”) niet tot een bevredigende oplossing komt met de vestiging dan kan deze een klacht indienen door hierover een email te sturen naar klacht@care4group.nl.  In de melding wordt door klager aangegeven dat de klacht al eerst met de vestigingsverantwoordelijke is besproken.
 

Artikel 3 
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. De identiteit van de klager wordt door de Care4 Group slechts bekend gemaakt aan personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de klacht.

 

Artikel 4 
De ingediende klacht wordt door de directie van de Care4 Group in behandeling genomen of kan, afhankelijk van de situatie, worden neergelegd bij de betrokken regiomanager die de klacht in overleg met de klager zal behandelen. Streven is om de klager zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk op de hoogte te brengen van het definitieve standpunt. Mocht onverhoopt een langere termijn van afhandeling nodig zijn, dan zal op dat moment met de klager worden afgestemd welke stappen genomen zullen worden om tot een definitieve oplossing te komen.
 

Artikel 5 
Indien de klager het niet eens is met het oordeel van de directie en\of de geboden oplossing of indien de Care4 Group verzuimt de gemaakte afspraken naar aanleiding van de klacht binnen redelijke termijn uit te voeren, kan de klager zijn klacht, mits deze betrekking heeft op de uitvoering of de toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten, op grond van artikel 70 CAO voor Uitzendkrachten indienen bij de geschillencommissie voor de uitzendbranche.
 

Omdat de CAO Uitzendkrachten niet van toepassing is op onze gedetacheerde medewerkers en zzp-ers, zal de geschillencommissie van deze laatstgenoemde groepen geen klachten in behandeling nemen.
 

Artikel 6 
Voor klachten over de omgang met persoonsgegevens door de Care4 Group bestaat, naast de meldingsmogelijkheid zoals vermeld in ons privacyprotocol, eveneens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor nadere informatie over de werkwijze en procedures van de Autoriteit verwijzen wij graag naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
 

Artikel 7 
Voor klachten over gedragingen of uitingen van de Care4 Group die in strijd zijn met de Algemene Wet Gelijke Behandeling bestaat de mogelijkheid om hierover een klacht in te dienen bij de secretaris van het Scheidsgerecht van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU).
 

Een belanghebbende kan er ook voor kiezen om direct een klacht in te dienen bij de Commissie Gelijke behandeling, zonder dat eerst een procedure is doorlopen bij het eerder genoemde Scheidsgerecht of een interne klachtenprocedure van de Care4 Group.