Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen. Indien je op akkoord klikt geef je hiervoor toestemming. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.

Lees ons privacy statement of onze cookieverklaring voor meer informatie.

Privacyprotocol

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid.

De Care4 Group vindt de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van opdrachtgevers en haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor onze activiteiten, wij zorgen ervoor dat uw gegevens goed beschermd zijn en bewaren deze niet langer dan strikt noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Als u meer wilt weten over de bescherming van persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
 

Over de Care4 Group
 

De Care4 Group is met haar hoofdkantoor statutair gevestigd te Barendrecht, Kamerlingh Onnesweg 10d , postcode 2991 XL en is samen met haar groepsmaatschappijen Care4Care, Care4Flex, Care4Nurses en Care4Academy (hierna tezamen: Care4 Group) verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (verantwoordelijke in de zin van de AVG). De Care4 Group houdt zich in brede zin bezig met personeelsbemiddeling en ter beschikking stelling van personeel voor de zorgsector.

Onze website is https://www.care4group.nl  Ons e-mailadres is privacy@care4group.nl, en ons telefoonnummer 010-4778140.
 

Technische informatie en cookies
 

Care4 Group maakt gebruik van cookies en webstatistieken (Google Analytics) om in kaart te kunnen brengen hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig en klein bestand dat via de webpagina’s wordt meegestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring.

Meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies vindt u via: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq
 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u solliciteert op een door ons gepubliceerde vacature, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

 

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy protocol. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.
 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en educatie, administratieve dienstverlening, salarisadministratie en personeelsmanagement.
 

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. 
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in)
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 7. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening. 
 8. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen
 9. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 10. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 11. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
 12. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
 

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
 

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring en vaardigheden;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften en een Verklaring Omtrent het Gedrag;
 • pasfoto - op vrijwillige basis;
 • identificatiebewijs, incl. gegevens over nationaliteit, werkvergunning, document nummer, geldigheid document, BSN (indien u 4 weken na inschrijving nog niet geplaatst bent bij een opdrachtgever wordt de kopie vernietigd);

 

Op het moment dat u voor de Care4 Group kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Care4 Group legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.   
 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, werknemers, flexwerkers, zzp-ers) delen?
 

Care4 Group kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere onderdelen van de Care4 Group, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. 
En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Uitgangspunt bij het delen van gegevens met derden is dat wij niet meer gegevens delen dan strikt noodzakelijk. Bovendien hebben wij de nodige maatregelen getroffen en waarborgen gerealiseerd om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw persoonsgegevens kunnen, waar nodig, worden doorgegeven buiten Nederland maar uitsluitend binnen landen waar de Europese regelgeving ten aanzien van gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.

De Care4 Group heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Kandidaten voor arbeidsbemiddeling  (indien u (nog) niet voor de Care4 Group heeft gewerkt)
 

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn standaard beschikbaar tot 12 maanden na de datum van inschrijving indien u (nog) niet voor de Care4 Group heeft gewerkt. Na het verstrijken van deze termijn kunt u het verzoek krijgen om er mee in te stemmen dat wij uw inschrijfgegevens nog eens maximaal 12 maanden bewaren om in deze periode de gelegenheid te hebben om u te bemiddelen.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via de vestiging waarbij u zich heeft ingeschreven of via privacy@care4group.nl. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door de Care4 Group. Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor de Care4 Group onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.
 

Sollicitanten voor functies binnen de kantoororganisatie van de Care4 Group
 

Uw sollicitatiegegevens (CV, werkervaring, opleiding, referenties, e.d.) zijn standaard beschikbaar tot 4 weken na het afsluiten van de sollicitatieprocedure. Daarna kunnen wij u vragen of wij uw gegevens nog tot maximaal 12 maanden mogen opslaan voor eventuele toekomstige nieuwe vacatures binnen onze organisatie.
 

Indien u voor de Care4 Group werkt/heeft gewerkt
 

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor de Care4 Group. Hiervoor worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via uw contactpersoon van de vestiging waar u voor werkt of heeft gewerkt. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door de Care4 Group. 
 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
 

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

De Care4 Group verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
 

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

De Care4 Group kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere onderdelen van de Care4 Group, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin de Care4 Group hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. 

Uw persoonsgegevens kunnen, waar nodig, worden doorgegeven buiten Nederland maar uitsluitend binnen landen waar de Europese regelgeving ten aanzien van gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.

De Care4 Group heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
 

Uw rechten

inzage en/of wijzigen, verwijderen van gegevens voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:
 

Als betrokkene heeft u conform de Europese wetgeving het recht op inzage, correctie en het verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen , dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de Care4 Group of een email sturen naar privacy@care4group.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft geplaatst en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
 

Beveiliging
 

De Care4 Group doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is de Care4 Group met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en hier waarborgen voor bieden.
 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
 

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door de Care4 Group, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via privacy@care4group.nl of Care4 Group t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming,  Kamerlingh Onnesweg 10 d, 2991 XL Barendrecht. U kunt onze afdeling Gegevensbescherming ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 010-4778140.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via privacy@care4group.nl
 

Wijzigingen
 

De Care4 Group kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy protocol. Het meest actuele privacy protocol is te allen tijde in te zien op de website van de Care4Group. Deze versie is opgesteld in maart 2022.
 

Toepasselijk recht
 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Care4 Group is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.